Players 1:st

”Ett verktyg som styr klubbens ledning utifrån medlemmarnas åsikter”

Hur prioriterar klubbens ledning sitt arbete på klubben och vad ligger till grund för besluten? En av parametrarna är den undersökning som skickas ut årligen till klubbens medlemmar. På denna sida redovisar vi resultatet av hur våra medlemmar mår och tycker hur vi tillsammans ska jobba vidare för att utveckla vår klubb.

Sammanställning för 2023 kommer inom kort!

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2022

Medlemsundersökningen Players 1:st är vårt verktyg där du som medlem kan tycka till om hur vi tillsammans ska leda klubben framåt. Verktyget är framtaget av Golfförbundet och ca 370 klubbar i Sverige använder det för att kunna leda sin klubb och dess utveckling.

Enkäten skickas årligen ut till medlemmen och är indelad i olika områden och på vår klubb delar vi in områdena i bana, klubbliv, mat & dryck, träningsområden, shop, träning, ledning, service & upplevelse samt medlemskap & avgifter. Medlemmen får svara på en rad olika frågor i respektive område och får svarsalternativen 1-10. Därefter översätts alla medlemmars svar till en sammanslagen score.

Scoren följer ett poängsystem som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet. Scoren i undersökningens går att jämföra med övriga klubbar i Västmanland eller med klubbar i hela landet. Det går även att jämföra från tidigare års undersökningar. Vi kan också fördjupa oss ytterligare i resultatet kan vi göra jämförelser på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.

76

Sverigesnitt: 73

Fördjupning i område – Banan

Undersökningen visar att medlemmarna är väldigt nöjda att banan som helhet är fin och välskött medan det som dragit ner vår score på banan är bunkrarnas skick. 

Utöver ovanstående så kan vi dra slutsatsen att den tuffa våren, som gav oss en ovanligt sen öppning av sommargreener samt en dålig tillväxt på vissa av våra greener, har en stor inverkan på scoren. Vi kan se när vi går djupare in i statistiken att de medlemmar som svarat på undersökningen i maj, av förklarliga skäl, haft en betydligt lägre score på detta område än de medlemmar som svarat på hösten. Under slutet av juni återhämtade sig banan från skador och vi kunde återigen leverera en bra produkt.

Fokus 2023:
Givetvis står våra bunkrar i absoluta fokus där vi måste få till en hållbar skötselplan och uppdatera de bunkrar som är bristfälliga. Vi kommer även göra förbättringar och bygga om på några hål för att utvecklas och påbörja moderniseringen av banan.

Fördjupning i område – Klubbliv

Undersökningen visar tydligt att klubben har en positiv atmosfär och att medlemmarna trivs men även att man möter varandra på ett öppet och positivt sätt. Detta gör oss otroligt stolta, och vi tycker det är extra intressant och speglar den klubb vi är och vill vara. Vi försöker alltid jobba efter vårt ledord, en klubb att trivas på, och vi har som mål att det ska speglas i varje beslut och del av klubben.

Våra förbättringsområden är att vi behöver bli bättre på är att ha klubbtävlingar som passar fler medlemmar samt erbjuda andra aktiviteter än tävlingar. 

Fokus 2023:
Vi ska bibehålla och fortsätta jobba med den atmosfär och klubbanda vi har, så att det är genomgående i alla funktioner på klubben. Vi ska även hitta nya sätt att öka klubblivskänslan hos medlemmarna samt eftersträva att öka och vara nytänkande i vårt tävlingsprogram.

77

Sverigesnitt: 71

62

Sverigesnitt: 72

Fördjupning i område – Mat & Dryck

Vi har under de senaste åren fått dåliga betyg i undersökningarna på detta område och har legat på låga resultat om man jämför med snittet i Sverige. Främst så har restaurangen inte levt upp till medlemmarnas förväntningar eller varit något som medlemmarna velat rekommendera vidare. Att bli placerad på plats 278 av 318 är inte ett gott betyg. Mat & Dryck på klubben är en viktig del i helhetsupplevelsen, så detta kräver en åtgärd framöver. Inför 2023 så kommer vi inte ha samma krögare som de senaste åren, utan vi kommer driva denna i ett nytt koncept.

Fokus 2023:
Ha ett koncept där vi som klubbledning och medlemmar kan påverka och vara delaktiga i kvalitén, servicen och utbud som vår restaurang har. Vi ska sikta mot en hållbar lösning som speglar hela klubbens varumärke. Gör vi det borde vi långsiktigt kunna höja poängen framöver och stärka klubben tillsammans.

Fördjupning i område – Träningsområden

Resultatet på scoren på våra träningsområden har genom åren skiljt sig enormt mycket beroende på HCP nivå och ålder bland våra medlemmar. Där kan vi se att de med lägre HCP och ålder har högre krav på träning, mot de som befinner sig på ett högre HCP. Främst har våra medlemmar önskat bättre möjligheter för en inspelsgreen och utveckling av målområden på rangen. Positivt har varit bollarna på rangen som speglat en verklig bild av de bollar som används av medlemmarna på banan. Att utveckla en range och träningsområde är ingen quick-fix, utan kräver utrymme, ekonomisk investering och planering. Detta är ett långtidsporjekt som klubbledningen får ta sig an för att öka scoren framöver. 

Fokus 2023:
Vi ska ta fram en långsiktig plan och utvecklingsåtgärd, som kan ge rangen och dess målområden en bättre och roligare upplevelse. Dessutom påbörja arbetet med att hitta en större yta för ett bättre träningsområde på klubben. Projektet med range och målområden påbörjas redan under vintern 2023.

73

Sverigesnitt: 67

70

Sverigesnitt: 74

Fördjupning i område – Shop

Klubben bedriver en shop i ett lite mer unikt och annorlunda sätt än det klassiska begreppet shop. Hos oss riktar vi in vårt sortiment på tillbehör och saker som kan att behövas inför rundan. Detta är ett koncept som vi påbörjade för något år sedan men satt ramverket under 2021. Utbudet i shopen är något vi genom åren fått väldigt dåliga poäng på och vi kommer att jobba vidare att hitta rätt produkter inom vårt område. 

Fokus 2023:
Marknadsföra vårt koncept bättre för förståelse om vad vårt innehåll är. Vi ska även utöka med bredare sortiment, bättre produkter och även få in miljöaspekten i våra produkter. En uppgradering av inredningen skall göras under vinterhalvåret, för att kunna exponera produkterna bättre.

Fördjupning i område – Träning

Historiskt har vi fått okej resultat på frågorna, men när vi gräver djupare så ser vi i kommentarerna att många medlemmar upplever att träningsutbudet och enkelheten av bokning är dålig. Vi ligger generellt på den nedre halvan på poäng om vi jämför mot hela Sverige. Vi tror att ett nytt uppdaterat koncept på våra medlemsträningar kan vara en bra lösning för att möta önskemålen. 

Fokus 2023:
Nytt träningskoncept på våra medlemsträningar, med nya fräscha element och ny struktur om hur länge respektive träningsgrupp pågår. Detta för att ge ett mer variationsrikt utbud och möjliggöra för medlemmen att plocka ihop ett eget träningsprogram och fokus. Dessutom bör en digital lösning för ett enklare sätt att boka träningar under 2023 implementeras. 

82

Sverigesnitt: 83

78

Sverigesnitt: 74

Fördjupning i område – Ledning

Generellt ligger vi ganska bra till gällande ledning och inflytande på klubben, en fråga som vi tycker är väldigt viktig hos oss. Det som dragit ner vårt betyg är hur frekvent och informativ den information som kommunicerats ut till våra medlemmar har varit och hur informationen varit på hemsidan. Analyserar vi vidare så drar betyget på våra ideella resurser upp resultatet. Där ligger vi på en otroligt fin ranking jämfört med alla klubbar i Sverige. 

Fokus 2023:
Jobba vidare med ledningsstrukturen och den övriga strukturen i organisationen. Under våren lanseras klubbens nybyggda hemsida, som kommer att tydliggöra informationen och strukturen ut till medlemmar och gäster. Vi jobbar vidare med ett belöningssystem till våra ideella för att värdesätta dessa. 

Fördjupning i område – Service & Upplevelse

Våra medlemmar är väldigt nöjda med trivsel och atmosfären på klubben och gillar att komma till oss. Ett otroligt viktigt betyg för oss eftersom vi siktar på att vår familjära anda och trivsamhet ska genomsyra hela vår verksamhet och ska vara det första som märks på klubben. Något som också drar upp poängen för detta omåde är vår receptionistpersonal för 2022. Däremot så har vi förbättringspotential på att hitta en bättre lösning för våra toalettfaciliteter på banan samt vid klubbhus när restaurang och reception är stängd. 

Fokus 2023:
Vi bör i första hand hitta en lösning för våra toalettfaciliteter som kan erbjudas när klubbens övriga verksamhet är stängd. I förlängningen bör även en uppdatering av faciliteterna ute på banan ske.

82

Sverigesnitt: 80

82

Sverigesnitt: 76

Fördjupning i område – Medlemskap & Avgifter

Vi har en bra score när det kommer till betyget på våra årsavgifter. Det som framgår i undersökningen är att de olika medlemskapstyperna är något otydliga och inte alltid speglar medlemmens efterfrågan. I undersökningen framkommer även en efterfrågan också fler olika betalningslösningar i samband med årsavgiften.

En av de positiva delarna i undersökningen är den differentierade avgiften som baseras på ålder. Det vill säga att det är kraftigt reducerat för juniorer, yngre seniorer och de äldre seniorerna över 80 år. 

Fokus 2023:
Bibehålla den differentierade avgiften baserat på ålder, men tydliggöra medlemskapstyperna med bättre information om vad de innehåller. Medlemskapstyperna bör också spegla den tänkta målgruppen bättre. Ett enkelt medlemskap får därför personliga digitala checkar, det fullvärdiga medlemskapet förstärks med ett tydligare mervärde i from av ett förmånspaket. I och med en övergång till betalning i Min Golf, digitaliseras den gamla pappersfakturan till ett modernare betalningssätt som erbjuder fler betalningslösningar.